کارگاه علمی دکتر عبدالعالی و امین دین پرور / اکسیدا ۵۹