کوره های لابراتواری پیشینه قدیمی دارند اما امروزه دارای مکانیزم های برتر و قوی تری نسبت به گذشته هستند . برخی از سیستم های نویگیشن جراحی ، دارای پروتکل های خاصی در حوزه تحت حرارت قرار دادن مدل ها در تولید هستند . هر چند کوره به اندازه صنایع دیجیتال دیگر مورد توجه خاص نیستند ولی ، جایگاه آنان در روند تولید مدل های دقیق انکار ناپذیر است..