اسکنر داخل دهانی و جایگزینی روش قالبگیری

اسکنر داخل دهانی و جایگزینی روش قالبگیری

اسکنر داخل دهانی و جایگزینی روش قالبگیری: جایگزین قالب گیری دهانی چه روشی است؟

اسکن های داخل دهانی آخرین حلقه این تکنولوژی است که کمتر از دو سال به این تکنیک اضافه شده است. با کمک این دستگاه دیگر نیازی به قالب گیری از دهان نیست به جای اسکن یا تصویربرداری از دهان به کمک وسیله مشابه یک قلم بزرگ انجام می شود

ادامه مطلب …