دندانپزشکی دیجیتال و بافت دندان

آیا سیستم دیجیتال در بهبود تراش بافت دندان و حذف پوسیدگی تاثیری داشته است؟

بله، با کمک سیستم‌های دیجیتال؛ تراش دندان وحذف پوسیدگی کاملا کنترل می‌شود. تراش دندان و تماس فرز با دندان می‌تواند سبب ایجاد ترک‌های ریزی بر روی بافت دندان شده و با گذشت زمان اثرات سوء خود را نشان دهد. در حال حاضر دو سیستم پیشرفته جهت تراش دندان طراحی شده است:
• سیستم میکروموتور ( توربین تراش دندان توسط نیروی برق حرکت می‌کند)
• سیستم لیزر
درسیستم‌های قدیمی ابزار تراش دندان با نیروهای هوا به کار می‌افتادند (پنوماتیک). در آن شرایط عملا کنترلی بر سرعت و تورک (Torque) فرز تراش دندان وجود نداشت. درسیستم میکروموتورمی توان سرعت و تورک فرز را برای انجام درمان‌های مختلف از قبیل تراش دندان، حذف پوسیدگی، تراش مینا، تراش عاج و حتی پالیش (صیقلی نمودن) دندان اختصاصی تنظیم نمود و درمان مورد نظر را با حداکثر احتیاط انجام داد. حتی فرزهایی که جهت استفاده در سیستم دیجیتال طراحی شده اند؛ با فرزهای عادی متفاوت بوده، سرعت و تورک آنها تعریف شده است. بنابراین استفاده از ابزار مناسب با سرعت و کنترل دقیق سبب ایجاد حداقل درد هنگام درمان و حداقل حساسیت پس از درمان می‌شود. ناگفته نماند که لیزر Er Cr YSGG نیز یکی از آخرین دستاوردهای تکنولوژی است که تراش بافت دندان و حذف پوسیدگی با حداکثرظرافت انجام شده وایمن ترین روش حذف پوسیدگی است. کنترل سیستم لیزرنیز کاملا با کمک ابزار دیجیتال انجام می‌شود.

مقاله پیشنهادی دندانپزشکی دیجیتال و بافت دندان : دندانپزشکی دیجیتال و بهداشت

واتساپ
باز کردن بستن
آیا به کمک نیاز دارید؟